Rotterdam krijgt binnen twee jaar een proeffabriek die jaarlijks 2.100 ton gedroogd rioolslib gaat omzetten in naar schatting 210.000 l vloeibare biobrandstoffen en 30 ton waterstof. Hiermee zet Nederland een nieuwe stap richting duurzaam gas.

Het betreft een internationaal onderzoeksproject onder leiding van Fraunhofer Umsicht, waar een nieuw thermokatalytisch reform procedé (TCR) is ontwikkeld om uit organische biomassa-afval vloeibare brandstoffen te maken. Deze bio-olie wordt met behulp van zogenoemde hydrodeoxygenation (HDO), hoge druk en conventionele raffinageprocessen omgezet in brandstoffen die voldoen aan de Europese standaarden voor benzine en diesel.

‘Het gaat in wezen om een pyrolyseproces dat bij 400 °C het rioolslib verwarmt’, vertelt manager Proces en Milieu Luc Sijstermans van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), het bedrijf dat het benodigde slib gaat leveren. ‘Hierbij ontstaan een char, een koolachtige vaste stof, en een synthesegas. Uit het synthesegas wordt door het HDO-procedé de vloeibare brandstof gevormd.’

Het proces gaat jaarlijks circa 40.000 ton CO2 uit de rookgassen naar de papierindustrie leveren en het vrijkomende gas gaan we in 2018 leveren aan de kunstmestindustrie.

bron: Technisch weekblad.